مشخصات+کلی+پنیر لیقوان+تشخیص پنیر لیقوان اصل

تشخیص پنیر اعلا؛ تفاوت های اساسی ما بین پنیر اعلا لیقوان وپنیر های دیگر که متعلق به لیقوان نیست و به نام لیقوان به فروش میرسند را میتوان اینگونه ذکر کرد: اول اینکه رنگ پنیر یکی از عوامل اصلی شناسایی کیفیت پنیر میتواند باشد .به این صورت که رنگ شیر گوسفندی سفید خالص است و از […]